Volgende training

 I ALGEMENE BEPALINGEN


1.         TOEPASSELIJKHEID
1.1       Op alle aanbiedingen, werkzaamheden en aanmeldingen trainingen tussen Scouting Academy Rotterdam-Rijnmond (hierna SARR) en haar deelnemers, zijn de hierna vermelde trainingsvoorwaarden van toepassing.

 1.2       Door het aanmelden voor een training/activiteit van SARR aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze trainingsvoorwaarden.

2.         AANMELDING

2.1       Leden van de aangesloten regio’s Rond de Rotte en Maasdelta hebben voorrang op leden van externe regio’s.

2.2       Aanmelden voor een training gebeurt uitsluitend door het invullen van het deelnameformulier welke staat gepubliceerd op Scouts On Line (SOL). 

2.3       Bij iedere training geldt een minimaal en maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wie niet kan worden geplaatst, ontvangt daarvan automatisch bericht vanuit SOL.

2.4       Als er een wachtlijst wordt gehanteerd dan zal op volgorde van binnenkomst contact worden gezocht om deel te nemen aan de training of cursus bij een annulering. Deelnemers kunnen voor aanvang van de training benaderd worden met de vraag deel te nemen aan de training.

2.5       Er kunnen maximaal drie deelnemers per scoutinggroep deelnemen aan dezelfde training. Deze afspraak dient er voor te zorgen dat de verhoudingen in de groep divers en in balans blijven. Het probeert te voorkomen dat personen elkaar opzoeken en bevordert relatie met deelnemers uit andere groepen.

2.6       Minimum leeftijd is 18 jaar, hierop wordt uitsluitend uitzondering gemaakt op voordracht van de praktijkbegeleider welke duidelijke argumenten hiervoor aangeeft.

2.7       Als inschrijven niet lukt omdat aan de voorwaarden (2.4, 2.5) niet voldaan kan worden kan de trainingsorganisatie het besluit nemen inschrijving toch laten plaatsvinden. Hiervoor dient het lidmaatschapsnummer van de deelnemer op verzoek kenbaar gemaakt te worden bij de trainingsadministratie.

3.         DEELNAME AAN TRAINING

3.1       De deelnemer zorgt ervoor op tijd aanwezig te zijn voor de training. Het advies is om minimaal een kwartier voor aanvang van de training aanwezig te zijn zodat de training goed van start kan gaan.

3.2       Mocht de deelnemer om welke reden dan ook niet op tijd op de training aanwezig kunnen zijn, dan dient dit vóór aanvang van de training kenbaar te zijn bij SARR. De deelnemer kan hiervoor het telefoonnummer van de trainer gebruiken welke is verstrekt in de herinneringsmail. De herinneringsmail wordt vier dagen voor trainingsdatum aan de deelnemer  verstuurd. De trainer bepaalt of de deelnemer alsnog wordt toegelaten tot de training.

4          WIJZIGINGEN

4.1       Hoewel de cursusinhoud met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt SARR zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is SARR niet aansprakelijk.

5          BETALING

5.1       Voor scoutingleden ingeschreven bij de regio’s Rond de de Rotte en Maasdelta geldt dat zij kosteloos deel kunnen nemen aan het volledige trainingsaanbod van Scouting Academy Rotterdam Rijnmond (zie annulering 6.3).

5.2       Deelnemers buiten deze genoemde regio’s (in bepaling 2.1) betalen het cursusgeld welke is aangegeven op het inschrijfformulier. Betalingen vinden in principe plaats op basis van eigen overschrijving naar NL36 INGB 0006 472473 t.n.v. Stichting Scoutingregio Rond de Rotte. Vermeldt op het overschrijfformulier je naam en naam van de training.

5.3       De volledige betaling van de inschrijving dient uiterlijk een dag voorafgaand aan de training voldaan te zijn.

II. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN TRAININGEN

6          ANNULERING

6.1       Uitgangspunt van SARR is dat elke opengestelde training doorgang vindt. Er gelden wel minimale deelnemersaantallen. Indien blijkt dat voor een bepaalde cursus onvoldoende belangstelling is, kan SARR besluiten de cursus te annuleren. Cursisten die zich wel hebben ingeschreven krijgen hierover tijdig bericht.

6.2       Annulering door een deelnemer geschiedt uitsluitend via SOL, met opgaaf van reden.

6.3       Annulering door deelnemer van aangesloten regio. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de inschrijving worden geannuleerd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is SARR gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen en wordt de cursusprijs alsnog bij de penningmeester van de betreffende groep in rekening gebracht.

Kosten training/cursus:

1 dagdeel training (SA Module) – 10 euro

2 dagdelen training (met lunch) – 25 euro

3 dagdelen training (dag en 1 avond) 35 euro

6.4       Annulering door deelnemer van externe regio’s. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus kan de inschrijving worden geannuleerd. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is SARR gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen. Indien betaling plaats heeft gevonden ontvangt de cursist het cursusgeld volledig retour bij annulering tot 2 weken voor aanvang. Bij annulering binnen 2 weken voor de cursusdatum wordt geen cursusgeld teruggestort.

7          OVERIGE

7.1       SARR spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2       Lunch(es), koffie, thee of frisdranken worden door SARR aangeboden en worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs voor de training, tenzij anders vermeld in de publicatie van de training.